Former Registrars | Karnataka State Administrative Tribunal
  • Former Registrar
1
1

 SRI S.R.VENKATESHA MURTHY

 From 06.10.1986 To 29.05.1989

2
2

 SRI SATHAVALLI R. VENKATESH MURTHY

 From 29.05.1989 To  31.05.1991

3
3

 SRI SHEKAR GOUDA PATIL (I/C)

 From 31.05.1991 to 02.09.1991

4
4

 SRI V.N.KULKARNI 

 From 02.09.1991 to  21.06.1993

5
5

 SRI B.K.RAMASWAMY (I/C)

 From 21.06.1993 to  16.07.1993

6
6

 SRI S. RAMAMURTHY

 From 16.07.1993 to  12.04.1994

7
7

 SRI B.N.POOJARY (I/C) 

 From 13.04.1994 To 19.09.1994 

8
8

 SRI N.A.LOKESHAPPA (I/C)

 From 19.09.1994 To  09.05.1995

9
9

 SRI N.PRAHALADACHARYA

 From 10.05.1995 To 12.03.1997

10
10

 N.A.LOKESHAPPA (I/C)

 From 12.03.1997 To  25.05.1997.  

11
11

 SRI N.PRAHALADACHARYA

 From 25.06.1997 To  31.07.1999

12
12

 SRI N.A.LOKESHAPPA (I/C)

 From 01.08.1999 To 27.05.2001

13
13

 SRI K.C.RAMAKRISHNAIAH

 From 28.05.2001 To  22.05.2004

14
14

 SRI K.SHIVARAM

 From 24.05.2004 To 21.05.2005

15
15

 SRI N.A.LOKESHAPPA (I/C)

  From 22.05.2005 To 24.10.2007

                         

16
16

 SRI N.A.LOKESHAPPA

 From 25.10.2007 To  31.07.2010

                           

17
17

 SMT. S.SAROJA

 From 01.08.2010 To  01.03.2013

 From 28.02.2013 To  28.02.2014

18
18

 SRI. MAHADEVAIAH.M

 From 03.03.2014 To  11.03.2016

19
19

 SRI. NARAYANA

 From 14.03.2016 To 26.12.2018

20
20

 SRI. AMARANARAYANA.K

 From 26.12.2018 To  13.11.2019

21
21

 SRI. SUDHEER HANUMANTHAPPA KORADDI

 From 18.11.2019 To 30.04.2020

22
22

 SRI. S.K VANTIGODI

 From 15.05.2020 To 30.06.2022 and 01.08.2022 TO 31.07.2023